Język polski
English language
Profesjonalne układy sterowania i automatyki
Twoja wizja, nasza realizacja

Zapytanie ofertowe-#7

Zapytanie ofertowe w ramach projektu:
„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania prototypu terminala do samoobsługowej sprzedaży paliw i gazu.”
planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka;

Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski

Temat zapytania:

Dostawa zestawów komputerowych.

zapytanie ofertowe-7